Περιγράμματα Μαθημάτων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Α’ Εξάμηνο

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αστικό Δίκαιο

Γενικά Μαθηματικά

Μικροοικονομική

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Β’ Εξάμηνο

Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Εμπορικό Δίκαιο

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Μακροοικονομική

Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Λογιστική Εταιρειών

Γ’ Εξάμηνο

Μάρκετινγκ Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί & Πολιτικές

Διοικητική Λογιστική Ι (Κοστολόγηση)

Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

Δ’ Εξάμηνο

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Επαγωγική Στατιστική

Βάσεις Δεδομένων

Διοικητική Λογιστική ΙΙ (Λήψης Αποφάσεων & Ελέγχου)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Πολιτική Ι

Ε’ Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ

Ποσοτική Ανάλυση στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

ή

Διεθνής Χρηματοοικονομική

Επιχειρηματική & Λογιστική Ηθική

Επενδυτικά και Ασφαλιστικά Προϊόντα

Κλαδικά Λογιστικά Συστήματα

Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

ή

Διδακτική της Λογιστικής

ΣΤ’ Εξάμηνο

Αγγλικά Ειδικότητας

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ή

 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Φορολογία

Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

ή

Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας

Ζ’ Εξάμηνο

Διαχείριση Θησαυροφυλακίου

Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου

ή

Δίκαιο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Θεωρία Χαρτοφυλακίου & Διοίκηση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Μεθοδολογία Έρευνας

Η’ Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση

Πτυχιακή Εργασία